Subsidies voor bijzondere socio-culture initiatieven

Voor wie?
Socio-culturele verenigingen, erkend door de stad Gent. Deze aanvraag kan gebeuren door één vereniging, maar ook door een samenwerkingsverband, waarbij minstens één vereniging erkend is door de stad Gent
Criteria voor de projecten?
Enkel projecten die nog geen subsidie verkregen hebben en niet vallen onder “sport” of “jeugd” komen in aanmerking. De activiteiten die binnen dit project georganiseerd worden, moeten de controle van de stad inzake boekhouding en activiteit aanvaarden, in alle publicaties de ondersteuning van het stadsbestuur vermelden en prijsreducties verlenen aan welbepaalde groepen wanneer een toegangsprijs wordt gevraagd.
De activiteiten zelf moeten voldoen aan minstens één van de volgende criteria:
* bevorderen van cultuurparticipatie en /of cultuurcompetentie
* aanboren van nieuwe publieksgroepen met aandacht voor culturele diversiteit
* aandacht voor originaliteit en vernieuwing
* samenwerking met andere verenigingen en organisaties
* aanwenden van creatieve methoden in de communicatie met het brede lokale publiek
Financiële steun
Het bedrag van de subsidie wordt bepaald in functie van:
* de mate waarop het initiatief inspeelt op de criteria van het reglement
* de totale begroting van het initiatief (uitgaven en inkomsten)
* het beschikbare budget binnen het begrotingsjaar
Hoe?
Men richt een schriftelijke aanvraag aan het college van burgemeester en schepenen. Deze aanvraag wordt gestuurd naar het departement cultuur en bevat:
* een nauwkeurige omschrijving van het initiatief met vermelding van eventuele mede-organiserende verenigingen, de doelgroep, de plaats, de datum en het tijdsverloop
* een toetsing aan de criteria van dit reglement
* een gedetailleerde begroting van inkomsten en uitgaven, andere subsidies (verworven of in aanvraag), sponsoring en eventuele eigen inkomsten met postgewijze toelichting
* naam, adres, telefoonnummer en/of emailadres van een contactpersoon die bevoegd is om nadere informatie te verschaffen
* het rekeningnummer van de aanvragende vereniging
Aanvraagdatum
Minstens twee maanden voor het plaatsvinden van het initiatief
Meer info?
Departement Cultuur
Sasha Engels
Veldstraat 82
9000 Gent
09/269.84.75
sasha.engels@gent.be

Projectsubsidies

Voor wie?
De initiatiefnemer moet zijn maatschappelijke zetel, secretariaat of domicilie hebben op het grondgebied van de stad Gent
Criteria voor de projecten?
Bijzondere sociaa-culturele initiatieven die de normale werking van de vereniging overstijgen, komen in aanmerking. De activiteiten die binnen dit project georganiseerd worden, moeten de controle van de stad inzake boekhouding en activiteit aanvaarden, in alle publicaties de ondersteuning van het stadsbestuur vermelden en prijsreducties verlenen aan welbepaalde groepen wanneer een toegangsprijs wordt gevraagd. De activiteiten zelf moeten voldoen aan volgende criteria:
* een uitstraling bezitten buiten de grenzen van de stad (regionaal, nationaal, internationaal)
* door aard, thema, vorm en doelgroep een vernieuwing of vernieuwende aanvulling brengen in het bestaand culturele leven van de stad
* de educatieve culturele werking en de daadwerkelijke cultuurverspreiding bij specifieke groepen bevorderen
* de daadwerkelijke samenwerking van het cultureel verenigingsleven in de hand werken, los van ideologie en specialisatie nieuwe impulsen geven aan de culturele belangstelling in lokale en cultuurarme entiteiten
* op een bijzondere wijze bijdragen tot de realisatie van het door het stadsbestuur uitgestippelde beleid, waarvan de aandachtspunten in de beleidsnota cultuur zijn opgesomd.
Financiële steun
Het bedrag van de subsidie wordt bepaald in functie van
* het cultureel belang van de activiteit
* het beschikbare budget binnen het begrotingsjaar
* de totale begroting van het project
Hoe?
Men richt een schriftelijke aanvraag aan het college van burgemeester en schepenen. Deze aanvraag wordt gestuurd naar het departement cultuur en bevat:
* een nauwkeurige omschrijving van het cultureel initiatief met vermelding van eventuele mede-organiserende verenigingen, de doelgroep, de plaats, de datum en het tijdsverloop
* een gedetailleerde begroting van inkomsten en uitgaven, andere subsidies (verworven of in aanvraag), sponsoring en eventuele eigen inkomsten met postgewijze toelichting
* naam, adres, telefoonnummer en/of emailadres van een contactpersoon die bevoegd is om nadere informatie te verschaffen
* het rekeningnummer van de aanvragende vereniging
* een exemplaar van de statuten, indien de initiatiefnemende vereniging rechtspersoonlijkheid bezit
Aanvraagdatum
Minstens twee maanden voor het plaatsvinden van het initiatief
Meer info?
Departement cultuur
Patrick Delasorte
Veldstraat 82
9000 Gent
09/269.84.60
patrick.delasorte@gent.be