Voor wie?

Open voor iedere vereniging of organisatie

Criteria voor de projecten?

Het spreekt voor zich dat projecten moeten passen in het algemeen kader waarbinnen het Vlaamse gelijkekansenbeleid wordt vormgegeven. Dit beleid richt zich op het bestrijden van achterstellingsmechanismes die veroorzaakt worden door gender, seksuele oriëntatie en ontoegankelijkheid. Hieronder vindt u een overzicht van de voorwaarden waaraan een project moet voldoen om gesubsidieerd te kunnen worden. Daarnaast geven we u ook een aantal elementen mee die bij de beoordeling van uw project als extra positief worden ervaren.

Dwingende criteria bij het indienen van projectaanvragen

* Het project moet kaderen binnen doelgroepen/thema’s en de beleidsprioriteiten van het gelijkekansenbeleid zoals die in punt 2 van dit hoofdstuk zijn beschreven

OPGELET

Een degelijk projectenbeleid moet kunnen inspelen op recente maatschappelijke ontwikkelingen en op concrete behoeften die voortvloeien uit de actualiteit. Daarom wordt jaarlijks bekeken of er binnen de nu brede scoop aan beleidsprioriteiten eventueel gerichter, rond een meer concrete doelstelling, zal worden gewerkt. Projecten die deze doelstelling onderschrijven, krijgen in dit geval de voorrang.
Informatie omtrent een eventuele extra focus wordt jaarlijks in de loop van de maand november op de website van de cel 'Gelijke Kansen in Vlaanderen' bekend gemaakt.

1. Het project moet tijdelijk zijn en mag maximaal lopen tot de maand oktober volgend het jaar van de subsidieaanvraag (zie ook punt 2.3.3)

2. Een project kan niet leiden tot een structurele verankering van de organisatie binnen de begroting van het Vlaamse gelijkekansenbeleid en moet een bijkomende activiteit betekenen voor de indienende organisatie, bovenop haar reguliere werking. M.a.w. aspecten van de gewone werking van de indienende organisatie worden niet als project beschouwd.

3. Aanvragen die louter betrekking hebben op aankoop van materiaal zonder dat zij kaderen in een breder project komen niet in aanmerking (bijvoorbeeld infrastructuurprojecten komen niet aanmerking).

4. De haalbaarheid van een project en van de doelstellingen die het beoogt, moet voldoende gestaafd worden.

5. Projecten kunnen nooit voor 100% vanuit het gelijkekansenbeleid worden gesubsidieerd. Er moet gezocht worden naar andere inkomsten, bijvoorbeeld via co-fi nanciering vanuit andere beleidsdomeinen waarop de projectdoelstelling eveneens betrekking heeft (zie ook punt 2.1)

Bijkomende elementen die als positief ervaren worden

1. Het wordt ten zeerste aangeraden om in de projectaanvraag een implementatieplan op te nemen. Het is belangrijk dat de indiener duidelijk heeft nagedacht over wat er met de resultaten van het project dient te gebeuren. Dit kan zich enerzijds uiten in de integratie van implementatie-initiatieven in het eigenlijke project (bvb. de aanmaak van een brochure waarvan de verdeling wordt gegarandeerd) of anderzijds in de opname van adviezen aan Gelijke Kansen in Vlaanderen m.b.t. de verdere implementatie. Bijvoorbeeld: Wanneer een project kadert in de coördinerende werking van het gelijkekansenbeleid, worden concrete suggesties gewaardeerd over de manier waarop de resultaten van het project in een ander beleidsdomein kunnen opgenomen worden.

2. Projecten moeten leiden tot een eindproduct (dit kan uiteraard zeer diverse vormen aannemen). Het is echter ook meegenomen wanneer het proces dat doorlopen wordt, inspirerend kan zijn voor anderen. Bijvoorbeeld: Wanneer in het kader van een project nieuwe werkvormen worden uitgeprobeerd, kunnen de ervaringen van de projectuitvoerders ook interessant zijn voor derden. In dat geval is het aangeraden om in het projectvoorstel ruimte te voorzien voor het opstellen van een (bondig) procesrapport.

3. Aandacht voor de toegankelijkheid van het product (bvb brochure, studiedag, vorming, website) dat binnen een project wordt ontwikkeld is sterk aangewezen.

4. Het vernieuwende karakter van een project en de mate waarin het een voorbeeldfunctie heeft, is belangrijk. Dat kan zich situeren op verschillende vlakken zoals de aanpak, de inhoud en/of de vorm. Bij projecten die kaderen in de coördinerende functie van het gelijkekansenbeleid en die dus een latere implementatie in een ander beleidsdomein beogen, is het uiteraard een vereiste dat het gaat om initiatieven die nog niet eerder in het beoogde beleids domein gerealiseerd werden. Het innoverend gehalte is hier dus van uitzonderlijk belang.

5. Samenwerkingen tussen verschillende organisaties (eventueel met verschillend werkveld) zijn een pluspunt.

6. Projecten met een ‘transversaal’ of ‘doelgroepenoverschrijdend’ perspectief worden aangemoedigd. Hiermee wordt bedoeld: projecten die zich focussen op mensen die gelijktijdig geconfronteerd dreigen te worden met verschillende achterstellingsmechanismen, bvb. laaggeschoolde vrouwen of allochtone holebi’s.

7. Bij projecten die werken aan integrale toegankelijkheid wordt voorrang verleend aan voorstellen die worden gedragen door een platform van gebruikers, en andere organisaties en deskundigen op het gebied van toegankelijkheid. Opmerking: Subsidies kunnen worden goedgekeurd binnen de perken van de kredieten die op de begroting van het gelijkekansenbeleid werden goedgekeurd. Jaarlijks voorziet deze begroting een totaal budget van waaruit de projecten die inhoudelijk in aanmerking komen, kunnen worden gesubsidieerd. De al dan niet toekenning van een subsidie en de grootte van het toegekende bedrag is met andere woorden afhankelijk van deze beschikbare middelen.

Hoe?

Een aanvraagdossier bestaat uit:

* een volledig ingevuld aanvraagformulier (getekend en gedateerd). Dit formulier is beschikbaar in Word-versie op www.gelijkekansen.vlaanderen.be of u kan het opvragen bij het secretariaat van Gelijke Kansen in Vlaanderen op het nummer 02/553.58.46;
* bijkomende documentatie over de inhoudelijke en fi nanciële werking van de organisatie.

Deze aanvraag wordt in 3 exemplaren ingediend op volgend adres:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Departement Coördinatie
Gelijke Kansen in Vlaanderen
Boudewijnlaan 30
1000 Brussel

Aanvraagdatum

Voor de beoordeling van de aanvragen worden jaarlijks een aantal juryronden voorzien (zie ook punt 2.2). Om in één van deze rondes te worden opgenomen, dient het aanvraagdossier te worden ingediend ten laatste één maand voor de respectievelijk jureringsdatum.
Dit betekent dat de aanvragen moeten worden ingediend tegen respectievelijk 15/12 of 15/4 of 15/9.

Meer info?

Gelijke Kansen in Vlaanderen
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Departement Coördinatie
Boudewijnlaan 30
1000 Brussel
Tel.: 02/553.58.46 Fax: 02/553.51.38