Voor wie?
Deze hobbyverenigingen moeten:

 • een vereniging zonder winstoogmerk zijn;
 • activiteiten
  organiseren die voor de deelnemers competentieverhoging inhouden hetzij
  op het educatieve hetzij op het culturele vlak;
 • een
  landelijk karakter hebben. Het landelijke karakter wordt bepaald op een
  aanwezigheid in minstens vier provincies; het tweetalige gebied
  Brussel-Hoofdstad wordt hierbij beschouwd als Vlaamse provincie.

Criteria voor de projecten?
Hobbyverenigingen met een ledenwerking die onder andere als
doelstelling hebben activiteiten te ontwikkelen in het domein van de
culturele vrijetijdsbesteding, kunnen een projectsubsidie bekomen van
maximum 2.500 euro per jaar voor minstens één activiteit met een
landelijke uitstraling.

Hoe?
De aanvraag omvat de volgende gegevens:

 1. een kopie van de statuten;
 2. een nota waarbij
  aangegeven wordt dat de hobbyvereniging een ledenwerking ontplooit, een
  landelijk karakter bezit en activiteiten organiseert die voor de
  deelnemers competentieverhoging inhouden hetzij op het educatieve
  hetzij op het culturele vlak;
 3. een omstandige verantwoording van de activiteit waarvoor een projectsubsidie aangevraagd wordt;
 4. een begroting waarin de specifieke kosten en de mogelijke inkomsten van de activiteit aangegeven worden;
 5. het rekeningnummer van de hobbyvereniging.

Hobbyverenigingen waarvan het dossier al in het bezit van de
administratie is, worden bij een nieuwe aanvraag vrijgesteld van de
indiening van volgende documenten:

 1. een kopie van de statuten;
 2. een nota waarbij
  aangegeven wordt dat de hobbyvereniging een ledenwerking ontplooit, een
  landelijk karakter bezit en activiteiten organiseert die voor de
  deelnemers competentieverhoging inhouden hetzij op het educatieve
  hetzij op het culturele vlak.

Volledige aanvraagdossiers worden ingediend t.a.v.:
afdeling Volksontwikkeling en Bibliotheekwerk
administratie Cultuur
Arenberggebouw
Arenbergstraat 9
1000 Brussel

Aanvraagdatum
Om voor deze projectsubsidie in aanmerking te komen, dient de hobbyvereniging een aanvraag en begroting in vóór 31 januari 2007.

Meer info?
Kaat Peeters
afdeling Volksontwikkeling en Bibliotheekwerk
administratie Cultuur
tel: 02/553.42.20
fax: 02/553.42.39
e-mail: kaat.peeters@wvc.vlaanderen.be