Voor wie?
Erkende en/of gesubsidieerde culturele organisaties kunnen een subsidie bekomen van maximum 5.000 euro voor een landelijk cultureel evenement dat de normale werking van de organisatie overstijgt. Dit evenement heeft een landelijke uitstraling, is publieksgericht en wordt door de betrokken organisatie ingericht.
Criteria voor de projecten?
De subsidie bedraagt maximaal 50% van de totale kosten die verbonden zijn aan dit evenement.

Subsidies wegens algemeen cultureel belang
Culturele organisaties met het statuut van vereniging zonder winstoogmerk, die op geen enkele wijze gesubsidieerd worden door de Vlaamse Overheid, noch aangesloten zijn bij een organisatie die door de Vlaamse Overheid gesubsidieerd wordt, kunnen voor hun werking een subsidie bekomen van maximum 1.250 euro. Deze werking moet gericht zijn op het domein van de cultuurspreiding met een minimale regionale actieradius.
Subsidies voor amateurproducties
Organisaties voor amateurkunsten met het statuut van vereniging zonder winstoogmerk, die op geen enkele wijze gesubsidieerd worden door de Vlaamse Overheid, kunnen een subsidie bekomen van maximum 25.000 euro voor een productie die gericht is op kwaliteitsverhoging. Deze productie wordt minimaal 10 maal opgevoerd verspreid over Vlaanderen. De organisatie toont aan dat ze in haar werking met betrekking tot deze productie de overgang gemaakt heeft van een zuivere amateur- naar een semi-professionele aanpak.
Financiële steun
De subsidies worden toegekend door de minister van Cultuur na advies van de administratie Cultuur. De beslissing tot subsidiëring wordt door de administratie schriftelijk meegedeeld aan het bevoegde gezag nadat het subsidiebesluit door de minister werd getekend.
Hoe?
Om voor subsidiëring in aanmerking te komen, moet het aanvraagdossier voor de projecten zoals vermeld in punten A.1 tot en met A.3 minstens volgende elementen bevatten:
* identificatiegegevens van de aanvrager/organisatie en het rekeningnummer waarop de toegekende subsidie gestort kan worden,
* een algemene omschrijving van het initiatief: visie, concept,…
* een gedetailleerde begroting met verwachte inkomsten en uitgaven van het project, waarbij duidelijk de andere aangevraagde en/of verwachte subsidies aangegeven worden,
* een kopie van de statuten van de vereniging zonder winstoogmerk
Volledige aanvraagdossiers worden ingediend t.a.v.:
afdeling Volksontwikkeling en Bibliotheekwerk
administratie Cultuur
Arenberggebouw
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
Aanvraagdatum
Voor de aanvragen voor subsidies wegens algemeen cultureel belang voorziet het reglement geen uiterste indieningsdatum. De andere aanvraag voor subsidiëring moet ingediend worden vóór 31 januari 200è. Aanvragen die na deze datum ingediend worden, zijn niet ontvankelijk. Als datum geldt de poststempel of het afgiftebewijs.
Meer info?
Kaat Peeters
afdeling Volksontwikkeling en Bibliotheekwerk
administratie Cultuur
tel: 02/553.42.20
fax: 02/553.42.39
e-mail: kaat.peeters@wvc.vlaanderen.be