Voor wie?
De projectsubsidie kan worden toegekend aan een vereniging of instelling.

Criteria voor de projecten?
Met dit reglement wil de Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel volgende doelstellingen bereiken:

 • een rijk en steeds veranderend cultureel landschap mogelijk maken
 • het vergroten van het publieke draagvlak voor cultuur stimuleren; een groter en andersoortig publieksbereik
 • een verbreding en een verdieping van de cultuurparticipatie nastreven, met een verhoging van de culturele competentie

In het kader van de beleidslijnen voor 2007 zullen
participatieprojecten van en/of participatieprojecten die werken met
een van de volgende doelgroepen een prioriteit vormen binnen het
reglement:

 • Personen die kampen met financiële armoede
 • Personen met een handicap
 • Gezinnen met jonge kinderen
 • Nieuwkomers en/of personen die in twee culturen opgegroeid zijn

Criteria voor de participatieprojecten

 • de doelgroepbenadering (publieksbereik en publieksdifferentiatie);
 • de mate waarin brede lagen of specifieke groepen van de bevolking worden aangesproken (nieuwe publieksgroepen);
 • de
  mate waarin het project specifiek tot doel heeft om zoveel mogelijk
  mensen actief aan cultuur te laten deelnemen (sensibiliserende en
  mobiliserende werking van het project);
 • de mate waarin het project een grote zichtbaarheid heeft;
 • de mate waarin het project een voorbeeldfunctie heeft;
 • de professionele aanpak van het project;
 • de wijze waarop de promotie wordt gevoerd;
 • de gehanteerde methode;
 • de samenwerking met andere culturele actoren en de diversiteit van de partners.

Criteria voor de experimentele projecten

 • de vernieuwende aanpak/ de originaliteit:
 • de mate waarin wordt ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen en behoeften;
 • de mate waarin methodisch of inhoudelijk vernieuwend wordt gewerkt;
 • de doelgroepbenadering:
 • de mate waarin het project tot doel heeft om een nieuw aanbod te creëren voor een nieuw publiek;
 • de organisatievorm;
 • de professionele aanpak van het project.

Financiële steun
De subsidies worden toegekend door de minister van Cultuur na advies
van de administratie Cultuur. De beslissing tot subsidiëring wordt door
de administratie schriftelijk meegedeeld aan het bevoegde gezag nadat
het subsidiebesluit door de minister werd getekend.

Hoe?
Om voor subsidiëring in aanmerking te komen, moeten de aanvraagdossiers
voor participatieprojecten, experimentele projecten en minstens
volgende elementen bevatten:

 • de nodige administratieve gegevens: de identificatiegegevens
  van de projectaanvrager/ organisatie en het rekeningnummer waarop de
  toegekende subsidie gestort mag worden;
 • een aanduiding onder de subcategorie
 • een algemene omschrijving van het initiatief: visie, concept, …;
 • een
  beknopte uiteenzetting waarin het project geconcretiseerd (timing en
  stappenplan) én geargumenteerd wordt in het kader van dit reglement
  (duidelijk afgetoetst aan de criteria), met een beschrijving van de
  beoogde resultaten, in de mate van het mogelijke vertaald in
  kwantificeerbare gegevens;
 • een gedetailleerde begroting met
  inkomsten en uitgaven van het project, waarbij duidelijk de andere
  aangevraagde en/of verwachte subsidies worden aangegeven;
 • een gedetailleerde communicatiestrategie;
 • indien
  de initiatiefnemer een vzw is, moet ook een kopie van de statuten zoals
  die voor publicatie in het Belgisch Staatsblad aan de griffie van een
  Rechtbank van Koophandel zijn bezorgd, worden toegevoegd./li>

Volledige aanvraagdossiers worden aangetekend of tegen afgiftebewijs en in 3 exemplaren ingediend t.a.v.:
de heer Jos Van Rillaer - Directeur-generaal
administratie Cultuur
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Arenbergstraat 9 2e verd
1000 BRUSSEL

Aanvraagdatum
Om voor deze projectsubsidie in aanmerking te komen, diende de
vereniging of instelling een aanvraag en begroting in te dienen op
uiterlijk 31 januari 2008. Aangezien er nog voldoende beschikbare
kredieten zijn, kunnen aanvragen voor een tweede ronde nog ingediend
worden voor 1 augustus 2007.

Meer info?
Ellen De Clercq
directoraat-generaal
administratie Cultuur
tel: 02/553.68.62
fax: 02/553.69.69
e-mail: ellen.declercq@wvc.vlaanderen.be