Logo's - Downloads

Hieronder vindt u de logo's van FZO die u kan gebruiken op uw site, affiches of publicaties. Het lettertype in ons logo is Bauhaus Md Bt.

Lid worden

De leden van FZO krijgen kosteloos steun op maat. Onze medewerkers in Gent en Brussel bieden antwoorden op jouw vragen in verband met subsidies, adviseren in verband met verenigings-en vzw-wetgeving, statuten en organiseren verschillende vormingen, onder andere over de verplichte vrijwilligersverzekering, boekhouden voor vzw's, vergadertechnieken etc. Ook voor praktische vragen in verband met het vinden van een locatie of de promotie van een activiteit kan je bij ons terecht.

Brussel

FZO, de Federatie van Zelforganisaties is een sociaal-culturele overkoepelende vereniging die staat voor integratie, participatie en emancipatie van de allochtone gemeenschap in Vlaanderen en Brussel. FZO wordt als Landelijke Vereniging erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap (ministerie van Cultuur). Sinds 1 juli 2007 wordt FZO ook als Verbond door de Vlaamse Gemeenschapscommissie te Brussel erkend.

Vertegenwoordiging

FZO neemt haar opdracht van participatie en inspraak serieus op. Wij blijven niet aan de zijlijn. Neen, wij nemen onze verantwoordelijkheid en proberen steeds in een constructieve sfeer ons steentje bij te dragen. In de praktijk vertaalt zich dit in rechtstreekse of onrechtstreekse vertegenwoordiging in tal van raden, organisaties en overlegorganen.

Via deze weg danken wij al onze vrijwilligers voor hun inzet en professionalisme bij de uitvoering van hun vertegenwoordigingsopdrachten.

FZO is vertegenwoordigd in:

10 jaar FZO * 20 jaar FZO

Op 21 Juni 2008 vierde FZO haar tienjarig bestaan. Ter opening verwelkomde mede-oprichter Mohamed Kabbar de meer dan honderd aanwezigen. De door hem uitgesproken wens dat zij allen van de avond zouden genieten, werd meer dan bewaarheid.

Nieuws: 

FZOVL: 

Publicaties

Tot voor kort publiceerde FZO-VL het ledenblad Voices. Hoewel we ondertussen overgestapt zijn op een elektronische nieuwsbrief, loont het zeker de moeite om nog eens door de voorbije jaargangen van de voices te grasduinen.

Missie

FZO, Federatie voor Zelforganisaties, is de multi-culturele, pluralistische koepelorganisatie die haar verenigingen en hun vrijwilligers verbindt, versterkt en vertegenwoordigt in al hun diversiteit.

Via cultuurbeleving brengt FZO mensen, groepen en gemeenschappen dichter bij elkaar.

FZO helpt bij de participatie, emancipatie en inclusie van haar leden binnen Vlaanderen en Brussel.

FZO durft maatschappelijke uitdagingen bespreekbaar te maken en taboes te doorbreken.

FZO doet dit door:

  • Kansen op ontmoeting te creëren tussen onze verenigingen onderling én de maatschappij.
  • Te werken met thema’s die voor onze doelgroep van belang zijn.
  • Ondersteuning en vorming te voorzien op maat.
  • Belangenbehartiging van de achterban.
  • Expertise te ontwikkelen over interculturaliteit en diversiteit.

FZO is democratisch en geïnspireerd door het principe van Gelijkheid van de Mens.

FZO draagt bij tot een warme samenleving waar kruisbestuiving en versmelting van culturen vanzelfsprekend is.

 

Beleidsplan

Het beleidsplan 2021-2025 'samenwerken aan morgen', kan je opvragen via mail info@fzovl.be

FZO zit in een belangrijke fase. Wij staan aan de vooravond van een nieuwe beleidsperiode. De huidige  beleidsperiode (2016-2020)  is cruciaal geweest voor onze ontwikkeling en (her)oriëntering.  Sindsdien werken we beleidsmatiger en trachten we onze werking op inhoudelijk, vormelijk en structureel vlak te optimaliseren. Wij hebben ingezien dat het belangrijk is om de focus te houden op het geen dat echt belangrijk is: onze zelforganisaties en onze vrijwilligers. Met de start van het nieuwe decreet schakelen we een versnelling hoger. Gezien de maatschappelijke uitdagingen die ons te wachten staan is dit voor ons een logische stap en kunnen we ons maar beter bewapenen voor de toekomst.

De “werkgroep beleidsplan” is eind 2017 aan de slag gegaan. In tegenstelling tot vroeger hebben we er voor gekozen om ons deze keer te laten begeleiden door een externe instantie. Samen met de mensen van Humano hebben we de voortgangsrapportage, de visitatie, plan van aanpak en beleidsplan grondig voorbereid. Tijdens dit proces werd nogmaals duidelijk dat FZO een vaste  plaats verdient binnen het sociaal cultureel middenveld in Vlaanderen. Zo zien we dat onze zelforganisaties werken volgens de beginselen van het sociaal cultureel werk. Ook hebben wij een breed netwerk en staan wij open voor samenwerking. Tenslotte hebben wij ondertussen de  nodige kwaliteiten en deskundigheid opgebouwd rond verschillende maatschappelijke thema’s.

De goede lezer zal ook opmerken dat bepaalde doelstellingen en acties van ons beleidsplan zich reeds in 2019 en 2020 afspelen. Dit omdat we midden in een plan van aanpak zitten en wij in 2021 goed voorbereid willen starten met de nieuwe beleidsperiode. Je kan nu eenmaal onmogelijk van de ene dag op de andere met een nieuwe aanpak starten. Om het overzicht te bewaren werken wij reeds jaren met een tijdslijn en proberen wij op die manier onze werking beter op te volgen en te verbeteren.

Onze samenleving is voortdurend in beweging en in verandering. Via onze contextanalyse hebben we zowel interne als externe trends en bewegingen vastgesteld. Deze oefening heeft ons doen inzien dat wij hiermee rekening moeten houden en ons moeten aanpassen. Zo noopt de individualisering van de mensen er  ons toe om na te denken rond nieuwe organisatievormen binnen onze organisaties. We moeten nadenken hoe we de steeds meer eisende individu kunnen prikkelen om zich verder in te zetten voor een warme, pluralistische en democratische samenleving via het verenigingsleven. En hierbij is het van cruciaal belang om onze hoofdboodschap niet te verloochenen. De banden of relaties met de landen van herkomst mogen de participatie in Vlaanderen niet in de weg staan. Integendeel. Onze toekomst ligt in Vlaanderen en laten we samenwerken aan morgen.

Als slot wil ik iedereen van harte bedanken voor de jarenlange inzet en vertrouwen.

FZO team en bestuur

 

Pages