Voor wie?

Elke natuurlijke persoon, feitelijke vereniging of vzw met:

 • een zetel , secretariaat of domicilie in de provincie Oost-Vlaanderen
 • een boekhouding zodat het provinciebestuur de besteding van de provinciale
 • aanvaarding van de controle door het provinciebestuur op inhoud

Criteria voor de projecten?

 

Met de subsidiëring van culturele projecten wil de provincie Oost-Vlaanderen innoverende en experimentele initiatieven realisatiekansen bieden, samenwerkingsinitiatieven stimuleren, witte vlekken in het cultuurlandschap wegwerken, bijzondere doelgroepen aantrekken en de publieksparticipatie stimuleren.
Het project dient:

 • Een in tijd en activiteit afgebakend en samenhangend geheel;
 • Toegankelijk voor het publiek, waarmee een vooraf geformuleerd resultaat wordt beoogd;
 • Een zelfstandig karakter te bezitten;

Financiële steun

Het bedrag van de subsidie wordt bepaald in functie van

 • Het begrotingskrediet
 • het relatieve belang van het cultureel project in verhouding tot de andere ingediende
 • het financieringsplan en de daarin vermelde artistieke kosten;

Hoe?

De aanvraag van een projectsubsidie dient op geëigende formulieren gericht te worden aan de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, provinciehuis, Gouvernementsstraat 1, 9000 Gent.
De aanvraag bevat:

 • een nauwkeurige omschrijving van het cultureel project met inbegrip van thema,
 • een gedetailleerde begroting van inkomsten, uitgaven en geplande promotie;
 • een rekeningnummer op naam van de initiatiefnemer;
 • naam, adres en telefoonnummer, eventueel faxnummer en emailadres van een
 • motivering waarom volgens de aanvrager het cultureel project in aanmerking komt
 • een exemplaar van de statuten indien de organisatie rechtspersoonlijkheid bezit.

Aanvraagdatum
Ten minste drie maanden voor het project publiekelijk wordt uitgevoerd.
Meer info?
Dienst Kunst en Cultuur
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent
Tel: 09/267.72.75