Als koepelvereniging willen wij via het verenigen van mensen een steentje bijdragen aan een warmer, gezelliger, pluralistisch en inclusief Vlaanderen. Waar iedereen zich thuis voelt en gelijke kansen krijgt. Maar met een gezonde evenwicht tussen rechten en plichten. Waarin waarden als gelijkheid tussen man en vrouw, gelijkheid tussen de mensen en gelijkheid van culturen centraal staan.

Ons pluralistische karakter vertaalt zich op verschillende vlakken. Zo hebben we lidverenigingen uit verschillende hoeken van de wereld, die actief zijn rond verschillende maatschappelijke thema’s.

Verbinding via cultuurbeleving is zeer belangrijk voor ons. Als sociaal culturele vereniging klinkt dit uiteraard logisch, maar uit ervaring weten we ook dat we hierin voorzichtig moeten zijn.  Iedereen is trots op de eigen cultuur en heeft een kader waarin hij of zij bepaalde waarden en normen belangrijk vindt. Dit mag echter niet in de weg staan van individuele of groepsontplooiing. En net hier schuilt het gevaar. Mensen die kiezen om in Vlaanderen te leven moeten zich bewust zijn dat dit bepaalde consequenties heeft.  Dit betekent onder andere dat de banden met het land van herkomst anders dienen ingevuld te worden. Deze banden mogen niet de emancipatie, participatie en inclusie in Vlaanderen in de weg staan. Voor ons is het al lang geen taboe meer om te zeggen dat de landen van herkomst niet meer op de eerste plaats staan.

De komende jaren zullen we ons blijven inzetten voor een super diverse samenleving waar iedereen dezelfde kansen krijgt. Niemand mag uit de boot vallen omdat hij of zij anders is! FZO werkt hieraan vanuit haar pluralistische aanpak. Daarom zijn principes zoals gelijkheid tussen man en vrouw, scheiding tussen kerk en staat, respect voor de democratie en respect voor een andere mening zeer belangrijk binnen onze werking. Deze beleidsperiode zal FZO vanuit de eigen werking praktijken aanreiken, die bijdragen tot de ontwikkeling van een interculturele, superdiverse maatschappij.

FZO blijft zich sterk inzetten voor de verdere emancipatie van onze achterban. Wij stimuleren onze mensen om actiever deel te nemen aan de Vlaamse samenleving. Dit betekent dat zij hun stem moeten laten horen en zich goed in hun vel voelen. Zij moeten onder de Vlamingen zijn en niet er naast.

Deze beleidsperiode pakken we onze werking  thematisch aan. De maatschappelijke thema’s worden gekozen in samenspraak met onze lidverenigingen. Dit betekent een professionalisering van onze werking en creëert ruimte waarbinnen mensen sneller engagement kunnen opnemen. 

Via onze debatten, ronde tafels en gespreksavonden blijven wij de hete (politieke en maatschappelijke) hangijzers benoemen. FZO moet durven wegen in het maatschappelijk debat maar mag geenszins een partijpolitieke actor zijn! Op deze manier leiden we ook toe naar politieke, sociale en maatschappelijke participatie.

Als koepel zullen we onze educatieve opdracht blijven opnemen. Dit is de sleutel tot het empoweren van onze lidverenigingen. Deze beleidsperiode hebben we oog voor de uitbouw van inhoudelijke leeromgevingen, die inspelen op de ontwikkeling van digitale vaardigheden.

Wij zijn ons zeer goed bewust van het feit dat we enkel kunnen slagen in onze doelstellingen als we kunnen zorgen dat onze zelforganisaties niet meer op hun eilandjes werken. Eigenlijk willen wij onze werking verbreden en strategisch nieuwe partnerschappen opstellen. Net daarom stimuleren wij sterk onderlinge samenwerking en roepen we op om bruggen te bouwen.  Dit zal bijdragen tot het samen-leven. Als koepel nemen wij hier de voortouw in en starten we  een structurele samenwerking op met het Willemsfonds vzw. Samen met hen zullen wij streven naar een gezonde kruisbestuiving en culturele participatie. Onze doelgroep moet de weg vinden naar hun activiteiten en omgekeerd. Bovendien denken we ook iets van elkaar te kunnen leren op vlak van bestuur en beleid.

Daarnaast willen wij ons op lokaal vlak verder verdiepen. Door onze thematische aanpak zullen we nieuwe (taboe)thema’s blijven aansnijden en onze zelforganisaties prikkelen om op lokaal vlak samen te werken met Vlaamse en Brusselse verenigingen. Op die manier kunnen de mensen van elkaar leren en zal de afstand onder elkaar automatisch verkleinen.

Om te slagen moeten we ons ook aanpassen aan de steeds evoluerende samenleving. Dit betekent dat we in onze organisatieontwikkeling rekening moeten houden tal van factoren:

  • Steeds nieuwe vormen van migratie met nieuwe doelgroepen (vrijwilligers) tot gevolg.
  • Nieuwe vormen van communicatie zijn steeds meer ingeburgerd. Ook binnen onze doelgroep. Daarom moeten wij met een efficiënt communicatieplan werken.
  • Onze doelgroep wordt steeds kritischer en eist kwaliteit. Daarom moeten we waken over de eigen IKZ.