Na de Vlaamse verkiezingen twee weken terug is formateur Kris Peeters tot de conclusie gekomen dat een regering van CD&V met sp.a en N-VA de meeste kans op slagen heeft. Sinds het begin van de week zitten de drie partijen rond de tafel om een nieuw regeerakkoord te vormen. De nota op basis waarvan wordt onderhandeld is publiek gemaakt in De Standaard (klik hier voor de volledige nota).

Voor ons zijn vooral de onderwerpen die onder thema 3 "Inzetten op een warme samenleving" worden besproken van belang. Hier gaat het over het verenigingsleven in Vlaanderen, over het integratiebeleid en over het vrijwilligerswerk. Hieronder enkele uittreksels:

"Het toekomstproject dat de Vlaamse regering concreet uitvoert, wil de ontplooiingskansen van de mensen bevorderen en de sociale banden tussen mensen versterken. Het Pact 2020 wil een inclusieve samenleving tot stand brengen. Dat resulteert in een hoge mate van sociale bescherming, in gelijke kansen, in een toegankelijk, betaalbaar en kwaliteitsvol aanbod inzake zorg- en dienstverlening, en in ruimte voor zelfontplooiing voor iedereen.
Alle gezinnen, maar ook het vrij initiatief en het vrijwilligerswerk zijn steunpilaren van ons Vlaams maatschappelijk bestel en worden dan ook actief ondersteund.
De Vlaamse samenleving moet een warme, solidaire samenleving zijn die oog heeft zowel voor de zorgzaamheid voor ouderen als voor de toekomst van jongeren. De zwakkeren in de samenleving mogen niet aan hun lot overgelaten worden, ook niet wanneer de budgettaire middelen schaars zijn. De toenemende zorgvragen vragen een meerjarenprogrammatie. Er moet een adequaat aanbod zijn dat betaalbaar blijft.
We zien de inburgering van etnisch-culturele minderheden als een kans tot meer solidariteit en meer respect, tot meer dialoog; kortom tot meer samen-leven in Vlaanderen. Kennis van het Nederlands blijft daarbij cruciaal. Taal en verdraagzaamheid moeten ervoor zorgen dat de sociale integratie een balans wordt van respect voor de eigen identiteit en een erkenning van de samenleving waarin men leeft. Er worden bijzondere inspanningen gedaan voor het bevorderen van de werkgelegenheid en de overheid moet daarbij het goede voorbeeld geven.
Een warme samenleving vereist een intensieve bestrijding van de armoede. Het armoedebeleid moet een inclusief beleid zijn en vergt een integrale, gecoördineerde aanpak."

 

"3.2. Cultuur, Jeugd en Sport
• Het verenigingsleven wordt ondersteund, zowel structureel als projectmatig.
We zorgen voor een doorzichtige subsidieregeling, eenvoudige regelgeving en de blijvende erkenning en ondersteuning van het vrijwilligerswerk;
• er komt een jongerengeneratiepact waardoor de jongeren kans krijgen de Vlaamse samenleving mee vorm te geven;
• er wordt een beleid ontwikkeld rond gaming met een duidelijke rating, wetenschappelijk onderzoek, sensibiliseringsacties over mediawijsheid en het wegwerken van digitale ongeletterdheid, innovatiesteun voor Vlaamse gamebedrijven, enz;
• participatiedrempels inzake cultuur, jeugd, sport worden weggewerkt."

"3.5. Inburgering
• We gaan voor een verbreding van de inburgeringstrajecten;
• er wordt een masterplan opgesteld voor evenredige deelname van alle kansengroepen aan het maatschappelijk leven. Het masterplan bevat meetbare doelstellingen, concrete acties, een timing en een systematische monitoring van de resultaten;
• het masterplan bevat ook een overkoepelend actieplan voor alle onderwijssectoren en op alle onderwijsniveaus."