Het beleidsplan 2021-2025 'samenwerken aan morgen', kan je opvragen via mail info@fzovl.be

FZO zit in een belangrijke fase. Wij staan aan de vooravond van een nieuwe beleidsperiode. De huidige  beleidsperiode (2016-2020)  is cruciaal geweest voor onze ontwikkeling en (her)oriëntering.  Sindsdien werken we beleidsmatiger en trachten we onze werking op inhoudelijk, vormelijk en structureel vlak te optimaliseren. Wij hebben ingezien dat het belangrijk is om de focus te houden op het geen dat echt belangrijk is: onze zelforganisaties en onze vrijwilligers. Met de start van het nieuwe decreet schakelen we een versnelling hoger. Gezien de maatschappelijke uitdagingen die ons te wachten staan is dit voor ons een logische stap en kunnen we ons maar beter bewapenen voor de toekomst.

De “werkgroep beleidsplan” is eind 2017 aan de slag gegaan. In tegenstelling tot vroeger hebben we er voor gekozen om ons deze keer te laten begeleiden door een externe instantie. Samen met de mensen van Humano hebben we de voortgangsrapportage, de visitatie, plan van aanpak en beleidsplan grondig voorbereid. Tijdens dit proces werd nogmaals duidelijk dat FZO een vaste  plaats verdient binnen het sociaal cultureel middenveld in Vlaanderen. Zo zien we dat onze zelforganisaties werken volgens de beginselen van het sociaal cultureel werk. Ook hebben wij een breed netwerk en staan wij open voor samenwerking. Tenslotte hebben wij ondertussen de  nodige kwaliteiten en deskundigheid opgebouwd rond verschillende maatschappelijke thema’s.

De goede lezer zal ook opmerken dat bepaalde doelstellingen en acties van ons beleidsplan zich reeds in 2019 en 2020 afspelen. Dit omdat we midden in een plan van aanpak zitten en wij in 2021 goed voorbereid willen starten met de nieuwe beleidsperiode. Je kan nu eenmaal onmogelijk van de ene dag op de andere met een nieuwe aanpak starten. Om het overzicht te bewaren werken wij reeds jaren met een tijdslijn en proberen wij op die manier onze werking beter op te volgen en te verbeteren.

Onze samenleving is voortdurend in beweging en in verandering. Via onze contextanalyse hebben we zowel interne als externe trends en bewegingen vastgesteld. Deze oefening heeft ons doen inzien dat wij hiermee rekening moeten houden en ons moeten aanpassen. Zo noopt de individualisering van de mensen er  ons toe om na te denken rond nieuwe organisatievormen binnen onze organisaties. We moeten nadenken hoe we de steeds meer eisende individu kunnen prikkelen om zich verder in te zetten voor een warme, pluralistische en democratische samenleving via het verenigingsleven. En hierbij is het van cruciaal belang om onze hoofdboodschap niet te verloochenen. De banden of relaties met de landen van herkomst mogen de participatie in Vlaanderen niet in de weg staan. Integendeel. Onze toekomst ligt in Vlaanderen en laten we samenwerken aan morgen.

Als slot wil ik iedereen van harte bedanken voor de jarenlange inzet en vertrouwen.

FZO team en bestuur