banner


Woord VoorafBeste leden, vrienden en sympathisanten,
In dit nummer
Nieuwe leden FZO-VL
Allochtone vrouwenwerking sterft stille dood?
Activiteiten van FZO-VL
Activiteiten van leden
Activiteiten van derden
Aankondigingen - Actuele subsidies

18 december werd een aantal jaren terug door de VN uitgeroepen dag van de migrant. De VN nodigt de lidstaten uit om die dag in de verf te zetten “door informatie over de mensenrechten en fundamentele vrijheden van migranten te verspreiden, ervaringsgegevens uit te wisselen en maatregelen te nemen om de bescherming van migranten te verzekeren”.
Verschillende organisaties zetten op deze dag vooral de arbeidsrechten en arbeidssituatie van migranten in de schijnwerpers - zie bijvoorbeeld december18.net Ook FZO-VL ziet dagelijks de moeilijkheden die migranten op de Belgische arbeidsmarkt ondervinden en zal dit blijven aankaarten.

Op 10 december zal het bovendien 60 jaar geleden zijn dat in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (onder andere) werd neergelegd. De Dag van de Mensenrechten waarop dit handvest van non-discriminatie werd vastgelegd, is voor een organisatie als FZO-VL van het grootste belang. En dat niet alleen omdat de verklaring stelt dat iedereen zich in elke staat vrij mag bewegen, vrij zijn of haar land mag verlaten en ernaar terugkeren, recht heeft op een nationaliteit en het recht heeft die nationaliteit te veranderen (art 13-15), maar bovenal omdat de mensenrechten een hefboom zijn en blijven om alle vormen van discriminatie tegen te gaan.

December feestmaand

In december is er natuurlijk aanleiding tot een veelvoud aan andere vieringen.
kaart FZOOp 8 december wordt met het Offerfeest de Hadj afgesloten. De Hadj, de bedevaart naar Mekka, is een plicht voor elke moslim die hem of haar naar de heiligste plaatsen van de islam voert. Tijdens het Offerfeest wordt wordt dan weer de volledige onderwerping van Ibrahim (Abraham) aan God herdacht. Abraham/Ibrahim zou in opdracht van God zijn zoon offeren – wat Satan hem uit het hoofd probeerde te praten – maar op het moment van de waarheid werd de plaats van deze zoon ingenomen door een offerdier. Het slachten van een offerdier verwijst daarom niet alleen naar volledige onderwerping aan, maar ook naar vertrouwen in God. (Voor de praktische kant van het slachtofferen in Gent: klik hier)
Op 25 december vieren christenen Kerstmis. Aanleiding tot de blijdschap is de geboorte van Christus, die de zoon van God
is (en tegelijkertijd God zelf), die door zijn leven op aarde de band tussen mens en God vernieuwt en de menselijke zonden wegneemt met zijn lijden.
De joodse gemeenschap viert op het einde van de maand december het Chanoeka-feest, waar de heringebruikname van de tempel te Jeruzalem in 164 voor onze tijdrekening wordt herdacht. Boedhisten herdenken op 8 december de verlichting van Boeddha, en hindoes stellen op 9 december de Srimad Bhagavad Gita centraal.
En om de feestmaand af te sluiten is er oudejaar. Reden genoeg dus om jullie allen prettige feesten te wensen! Hou alvast een gaatje in jullie agendas voor onze nieuwjaarsreceptie op 15 januari (Brussel) en 19 januari (Gent).


Nieuwe leden FZO-VL

De Raad van Bestuur van FZO-VL heeft op 1 december het lidmaatschap van zes verenigingen
formeel bekrachtigd:
  • Makasi
  • Collectief van Bakongo van Gent
  • Soedanese gemeenschap Oostende
  • Iraaks humanitaire vereniging
  • de dans Ruh
  • Oba Guiné
Wij feliciteren deze verenigingen nogmaals van harte.
Overigens kunnen verenigingen die nog op hun formele lidmaatschap wachten in de nabije toekomst op een antwoord rekenen.


Allochtone vrouwenwerking sterft stille dood?

Naar aanleiding van het artikel "Allochtone vrouwenwerking sterft stille dood" - de titel zegt genoeg - dat verscheen in De Standaard van 20 november, schreef FZO-VL volgende open brief naar minister van Brempt die een studie naar "De structuur en werking van allochtone vrouwenverenigingen" bestelde bij het Centrum voor Migratie en Interculturele Studies van de Universiteit Antwerpen. De volledige studie kan je downloaden via deze link.


Aan Kathleen Van Brempt, minister van Gelijke Kansen

Mevrouw de minister,

Meryem Kanmaz' bespreking van het onderzoek naar allochtone vrouwenverenigingen dat u bestelde bij het Steunpunt gelijkekansenbeleid, “Allochtone vrouwenwerking sterft stille dood” in De Standaard van afgelopen donderdag, schetst een eenzijdig pessimistisch beeld.
“De verenigingen van of voor Turkse en Marokkaanse vrouwen zijn meestal basiswerkingen - ze zijn laagdrempelig en werken rechtstreeks met de doelgroep. (...) Sinds het nieuwe minderhedendecreet moeten die verenigingen zelfstandig verder. De federaties van zelforganisaties (...) mogen deze verenigingen wel ondersteunen. En daar wringt het schoentje. Kleinschalige en lokale organisaties die met laaggeschoolde vrouwen werken, zijn niet in staat om ingewikkelde subsidiedossiers in te dienen of een boekhouding minutieus bij te houden.”
Door de verhuis van de welzijnssector naar het sociaal-cultureel werk zijn allochtone vrouwenwerkingen op sterven na dood en trekken vrouwen zich terug in informele circuits, waar het spook van de islamitische radicalisering al om de hoek komt loeren.

Een serieuze dialoog met allochtone vrouwenorganisaties had nochtans een minder grimmig beeld opgeleverd. Als betrokkenen bij het onderzoek hebben wij, de Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen, helaas moeten vaststellen dat de organisaties aan de basis nauwelijks zijn gecontacteerd. Erger nog: onze lidorganisaties waren vragende partij om mee te werken en zijn niet gehoord.
Het onderzoek legt desondanks de vinger op een aantal pertinente pijnpunten. Uiteraard is er nood aan initiatieven vanuit de welzijnssector die rechtstreeks op de doelgroep afstappen en zo een eerste stap zetten om kwetsbare vrouwen uit hun isolement te halen, te omkaderen en weerbaarder te maken. Uiteraard gaan dossiers die maanden aanslepen niet hand in hand met de spontaneïteit van bruisende vrouwenverenigingen. Uiteraard zijn projectsubsidies niet perfect op maat van verenigingen die wekelijks bijeenkomen. Maar wie met het verdwijnen van structurele steun de allochtone vrouwenbeweging dood verklaart, negeert de resultaten die in de afgelopen decennia zijn geboekt en de rol die federaties op dit moment spelen.
De verschillende federaties van allochtone zelforganisaties hebben als taak verenigingen te ondersteunen. De rol van de federaties is precies om permanent, zonder bevoogding, verenigingen te versterken en bijvoorbeeld de weg te wijzen in het ondoorzichtige kluwen van subsidiemogelijkheden en mee te helpen bij het invullen van ingewikkelde subsidiedossiers of het bijhouden van een boekhouding. Verschillende federaties voeren bovendien een actieve ondersteuningspolitiek vis-à-vis vrouwenwerkingen. Zeggen dat “hier het schoentje knelt”, gaat voorbij aan de bestaansgrond en hoofdactiviteit van de federaties: basiswerkingen stimuleren.

Maar ook de vrouwenwerkingen zelf worden onderschat in deze studie. Wie poneert dat het einde van de “welzijnsbenadering” van vrouwenwerkingen een gewisse dood betekent voor een allochtoon vrouwelijk middenveld, kent deze vrouwen een wel zeer passieve rol toe. Terwijl het welzijnswerk voor allochtone vrouwen zeker zijn verdiensten had en nog altijd een rol te spelen heeft, zijn er organisaties ontstaan waarin allochtone vrouwen zelf het voortouw nemen. Waar het welzijnswerk uitgaat van de behoeftigheid van de doelgroep, vervoegen de zelforganisaties het middenveld en verenigingsleven die zo kenmerkend zijn voor de Belgische samenleving. In deze verenigingen hebben de vrouwen zelf het woord en het initiatief, vrouwen bepalen hier zelf de strategieën om in te spelen op noden die zij uit eerste hand kennen.
Deze evolutie sluit aan bij veranderingen die zich in de doelgroep hebben voorgedaan. Het beeld van de laaggeschoolde, louter anderstalige en onmondige allochtone vrouw klopt al lang niet meer. Dit stereotype en denigrerende sociaal-economische profiel is niet van toepassing op een groot deel van de vrouwen van de tweede en derde generatie, en evenmin op vele van de nieuwkomers. In het schema dat ons wordt voorgespiegeld is geen plaats voor de sterke vrouwen die een voortrekkersrol spelen in hun verenigingen en hun gemeenschap. Deze verenigingen slagen er nochtans wonderwel in om vrouwen die zwakker staan in hun emanciperende werkingen te betrekken.

De tegenstelling tussen laagdrempelige werkingen en zelforganisaties is dus minstens misleidend te noemen. Ze doet onrecht aan de capaciteiten en dagelijkse inzet van allochtone vrouwen en geeft aanleiding tot valse conclusies. Hoewel de teloorgang van welzijnswerk voor allochtone vrouwen terecht te betreuren is en het stopzetten van structurele financiering voor kleinschalige initiatieven om herziening vraagt, zijn er tientallen allochtone vrouwenverenigingen die aanknopen bij de emanciperende belofte van het middenveld.

Mevrouw Van Brempt, niemand wordt graag dood verklaard. Wij stonden klaar om mee te werken aan dit onderzoek en zijn niet gehoord. Dus nodigen we u persoonlijk uit om met onze allochtone vrouwenverenigingen aan de tafel te komen zitten. U zal zien dat we springlevend zijn.

Ridvan Can

Coördinator FZO-VL vzw

Eigen activiteiten

Affiche open maro

Donderdag 18 december: vorming over de werking en het beheer van een vzw.
De wet van 2002 schrijft een aantal juridische, administratieve en boekhoudkundige verplichtingen voor aan kleine vzw’s.
Juriste Kathleen Deboutte, consulente bij het Kunstenloket, licht toe wat een vereniging tot vzw maakt, over welke organen een vzw beschikt en aan welke formaliteiten een vzw moet voldoen.
Lieselotte heeft alvast een kwisje voorbereid op de website waar je je kennis kan testen.


Vrijdag 19 december: Open dag van de Minderheden AdviesRaad van Oostende.
Die jaarlijks terugkerende Open MARO staat dit jaar in het thema van de zelforganisaties, FZO-VL is natuurlijk aanwezig!
Een aantal verenigingen zullen zichzelf kort voorstellen en nadien kunnen de bezoekers de infostandjes (o.a. van FZO-VL) bezoeken. Na het officieel gedeelte is er traditioneel een receptie, deze keer met Iranese hapjes en een Nepalees dansoptreden. Het wordt terug een leuke afsluiter van het werkjaar!
De Open MARO start om 19.30 uur in de Conferentiezaal van het stadhuis van Oostende. Iedereen is welkom en de toegang is gratis.Activiteiten van leden


Synergie - Elke zondag, Gent: De voetbalploeg van Synergie trapt erop los. Meer info en speelkalender: Klik hier
Les Meufs - Vrijdag 12 december, Gent: Etentje t.g.v. het offerfeest. Meer info: Klik hier
Rainbow Sisters - Zaterdag 13 december, Brugge: Multicultureel avondfeest. Meer info en affiche: Klik hier

African Sculptures and Cultures - Woensdag 17 december, Gent: Concert The Victims + Party. Meer info: Klik hierWij zoeken mondige brusselaars
Activiteiten van derden


Foyer - Zaterdag 6 december, Brussel: Vorming projectmanagement voor allochtone zelforganisaties. Meer info: Klik hier
Minderhedenforum - Donderdag 11 december, Brussel: Ontmoetingsavond diverse adviesraden. Meer info: Klik hierAankondigingen - actuele subsidies


Wafakaï zoekt vrouwen voor Nederlandstalige uitstappen

Wafakaï vzw wil - met projectsteun van "Nieuwe mensen, nieuwe kansen" (koning Boudewijnstichting) - helpen om het isolement van anderstalige vrouwen (nieuwkomers) te doorbreken. Zij willen dit doen door de vrouwen - die vaak al een reeks lessen Nederlands achter de rug hebben - voldoende oefenmogelijkheden aan te bieden. Wafakaï biedt uitstappen en workshops in de Nederlandse taal aan. Heel belangrijk is dat deze workshops en uitstappen begeleid of georganiseerd worden voor een gemengd gezelschap van Nederlandstaligen en anderstaligen en volledig in het Nederlands doorgaan.

Binnenkort organiseert Wafakaï een uitstap voor vrouwen en kinderen naar de Antwerpse zoo. Aangezien de sterkte van het project net de uitwisseling is, zoekt Wafakaï nog één of enkele Nederlandstalige vrouwen die deze uitstap willen begeleiden. Natuurlijk zijn Nederlandstalige vrouwen en kinderen die wel wat zien in gezellig meegaan op deze uitstap ook van harte welkom!

Voor meer informatie kan je terecht bij Abdoulaye, 0488/235584, wafakai@hotmail.com


Internationaal Forum plaats over de impact van Migratie op Gelijke Kansen en op Mobiliteit
4 tot 6 februari 2009, Bonn, Duitsland.
Het Duits Nationaal Agentschap wil samen met andere Jeugdorganisaties meer Etnisch-Culturele Minderheden betrekken bij verschillende internationale activiteiten.
Wie wil deelnemen kan tot en met 30/12/2008 inschrijven via het inschrijvingsformulier. Deelname bedraagt 50€.
Meer info: Klik hier


Cera Beweegt
Met de projectoproep 'Zet je in beweging' wil Cera sport- en bewegingskansen scheppen voor alle mensen met een handicap. Personen met een fysieke of mentale beperking hebben niet altijd de mogelijkheid om te sporten of te bewegen, of vinden soms de weg niet naar bestaande initiatieven. Cera maakt 250.000 euro vrij om een aantal projecten te steunen die hieraan verhelpen.
Een project indienen kan nog tot 20 december. Meer info: Klik hier

Jongeren helpen bij hun reïntegratie op school en in het actieve leven - Mecenaatsfonds ING in België
Steun aan initiatieven in België die gericht zijn op herintegratie, en dat door middel van specifieke opleidingsprojecten voor jongeren (leeftijdscategorie 12- tot 18-jarigen) die sociaal uitgesloten dreigen te worden.
Projecten kunnen ingediend worden tot 7 januari. Meer info: Klik hier

Creer je wijk - stad Gent
Met de projectoproep “Creëer je wijk” wil de Dienst Kunsten organisatoren ondersteunen die duurzame artistieke initiatieven opzetten. Deze projecten kunnen worden ingediend tot 27 februari. Meer info: Klik hier


Kleinschalige projecten voor een rechtvaardiger samenleving - Ramos
Te veel mensen ondervinden dagelijks de gevolgen van sociale ongelijkheid. Vanuit die bezorgdheid werd het Fonds Celina Ramos opgericht door een echtpaar met een zeer uitgesproken sociaal engagement voor meer sociale rechtvaardigheid. Het Fonds steunt projecten die werken rond mensen met een maatschappelijke achterstand.
Projecten kunnen ingediend worden tot 28 februari. Meer info: Klik hier

Ook de oproepen "Internationale culturele initiatieven voor jongeren" (zie hier) en "Internationale humanitaire jeugdprojecten" (zie hier) blijven open, respectievelijk tot 15 januari en 1 februari.