banner

Woord Vooraf


Beste leden, vrienden en sympathisanten,

In dit nummer
Inschrijvingen onderwijs Gent - Nieuwe regels
Arbeidsmarkt - Allochtone werkloosheid stijgt buitengewoon!
Klachten over dienst bevolking
FZO-VL veroordeelt geweld in Palestina
Activiteiten van FZO-VL
Activiteiten van leden
Activiteiten van derden
FZO-VL wenst jullie allen een vreugdevol en succesrijk 2009. Wij wensen al onze lidverenigingen een sterke werking toe.
We hopen dat in dit verkiezingsjaar werk gemaakt kan worden van de beloftes omtrent asiel en migratie uit het regeerakkoord. We hopen dat mensen zonder papieren niet het slachtoffer worden van politieke profileringsdrang, zeker nu ze letterlijk in de kou staan. Nu blijkt dat op de Vlaamse arbeidsmarkt mensen van allochtone afkomst de grootste slachtoffers van de recessie zijn, hopen we op een gericht beleid.
Omdat opleiding een belangrijke stap in emancipatie is en blijft, wensen we ook onze leden die studeren of hun schoolgaande kinderen een vruchtbaar 2009. FZO-VL zal ook dit jaar haar noodzakelijke inspanningen voor gelijke kansen in het onderwijs verderzetten. Deze maand januari vinden bijvoorbeeld in Gent de inschrijvingen voor het basisonderwijs plaats, en FZO-VL engageert zich om ouders bij te staan in deze nieuwe procedure (zie verder).
Wij hopen onze aangename samenwerking met jullie allen in 2009 te mogen uitbreiden, en kijken ernaar uit jullie allen terug te zien – in onze kantoren, maar eerst en vooral op onze nieuwjaarsrecepties in Gent en Brussel waar we deze wensen met een glas zullen bezegelen.

Inschrijvingen onderwijs in Gent

Gent start met een nieuwe manier van inschrijven in het basisonderwijs (kleuter en lager)!


Aan alle ouders met kinderen geboren in het jaar 2007 of vroeger die hun kind willen inschrijven in een school of hun kind graag inschrijven in een nieuwe basisschool! OPGELET!

Ben je zelf een ouder met een peuter geboren in of voor 2007? Ken je ouders met kinderen geboren in of voor 2007?
Vanaf dit schooljaar geldt een nieuwe inschrijvingsprocedure. Deze nieuwe regeling geldt voor alle scholen in Gent en wil ervoor zorgen dat de kampeertoestanden definitief gedaan zijn en inschrijvingen transparant en democratisch gebeuren.
Deze procedure is nieuw en alles verloopt via een website: www.meldjeaan.gent.be

Aangezien elk kind recht heeft op dezelfde kans om ingeschreven te worden in de school van keuze,
engageert FZO-VL vzw zich om ouders bij te staan in deze nieuwe procedure.

Op onze website vind je een uitgebreide bespreking van het nieuwe systeem, met interessante tips, alle termijnen en nuttige links.
Wil je meer informatie of wil je samen met ons je kind aanmelden, kom dan zeker langs. Stuur ook alle ouders door die vragen hebben rond dit nieuw systeem. Wij (Mustapha, Lieselotte en Tine) helpen ze graag verder. Wil je als vereniging jouw achterban informeren over dit nieuw systeem, neem dan eveneens contact op. Samen werken we een informatiecampagne op maat uit.

Alle info


Arbeidsmarkt

terwijl de werkloosheid daalt in maart, sept en okt, stijgt het aantal allochtone werklozenDe kranten en het journaal hadden er de mond van vol: de economische crisis is duidelijk voelbaar op de arbeidsmarkt. Volgens De Morgen, De Standaard en het VRT-journaal laat de stijgende werkloosheid zich - "niet verrassend" - vooral voelen bij mannen (+9,7%) en jongeren (+11%). Rekenen we het zelf even na, dan zien we vooral een opvallende stijging bij mensen van allochtone afkomst!
*
In vergelijking met december 2007, lag de werkloosheid in Vlaanderen in december 2008 3,93 procent hoger. Bij mensen afkomstig uit de 17 'oude' EU-lidstaten (inclusief België; "EU17") stijgt de werkloosheid met 2,16%; bij mensen uit de 10 nieuwe EU-lidstaten met – houd u vast – 19,66%; bij mensen van Maghrebijnse en Turkse afkomst met 12,04 % (meer dan 3 keer het gemiddelde), bij andere allochtonen met 7,9% (2 keer het gemiddelde).
In de groep van mensen die hun wortels niet in de EU17-landen hebben, zien we een totale stijging van 10,59% in de loop van 2008. Van de 6740 werklozen die erbij gekomen zijn in het afgelopen jaar, kwamen er 3820 uit deze groep. Dat betekent dat minstens 56,68% van de nieuwe werklozen van allochtone origine zijn. Van alle werklozen is nu 22,40% niet uit de EU17 landen afkomstig.

Dit patroon herhaalt zich in alle opleidingsniveaus: terwijl de allochtone groep slechts een minderheid van de werklozen is, is de toename van allochtone werklozen steeds het grootst.
De toename van de werkloosheid is vooral voelbaar geweest bij laaggeschoolden (63,15% van alle nieuwe werklozen, verschil van 4,74% met 2007). In dit segment is 23,40% van allochtone origine. Van de 4256 bijgekomen laaggeschoolde werklozen, waren er 2253 uit de niet-EU17 landen afkomstig. In de aangroei betekenen zij dus 52,94%! Ook bij middengeschoolden is 52,46% van de 2436 bijgekomen werklozen van allochtone origine. In deze groep maken allochtonen iets minder van het totaal uit, namelijk 22,44%.
In de hoogopgeleide groep blijft het aantal werklozen ongeveer stabiel - er komen er 48 bij (+0,19% tov 2007; 0,71% van de nieuwe werklozen). Een opleiding lijkt een verzekering tegen werkloosheid.
Maar terwijl er in deze groep 241 EU17-werklozen minder zijn, komen er 289 allochtone werklozen bij. Deze wanverhouding is louter op basis van werkloosheidscijfers zeer moeilijk te interpreteren, omdat onder andere het aantal hoogopgeleide allochtonen in het geheel stijgt, en omdat hoogopgeleide babyboomers met pensioen gaan. Het aandeel allochtonen in deze groep werklozen is bovendien kleiner dan in de vorige 2: zij tellen voor 18,68% van de hoogopgeleide werklozen. Maar in elk geval wijzen de cijfers erop dat er minder EU17'ers een job moeten zoeken, terwijl er meer hoogopgeleide allochtonen niet aan de bak geraken, en dat de volledige stijging op allochtone werkzoekenden neerkomt.

* Wij werken met gegevens van de VDAB. De termen "werkloosheid" en "werkloze" zijn zeer beperkt gedefiniëerd, onder andere veel oudere werklozen, of asielzoekers in beroep tegen uitwijzing komen in deze cijfers niet voor.
De "origine" is gebaseerd op huidige en vorige nationaliteit. "Allochtoon" en "van allochtone origine" worden hier dus in een zeer beperkte betekenis gebruikt, en slaan bovendien alleen op mensen mensen met hun huidige of vorige nationaliteit buiten de EU17-landen.
In de groep "EU17" zitten dus nog heel wat Belgen van allochtone origine, maar zonder gokwerk zijn betere benaderingen met de VDAB-cijfers niet mogelijk.


FZO-VL betreurt tragedie in Palestina

Sinds 28 december kijkt de wereld met ontreddering naar de escalatie van geweld en menselijk leed in het Midden Oosten. De complexiteit van het conflict en zijn geopolitieke implicaties en vertakkingen schijnt regeringsleiders wereldwijd met verstomming te slaan. Als Federatie van Zelf-Organisaties in Vlaanderen verbazen wij er ons over dat België, na Hamas bij monde van Karel De Gucht als enige verantwoordelijke aan te wijzen, geen onvertogen woord spreekt over Israëls offensief dat metterdag in heftigheid toeneemt. Sinds het uitbarsten van het geweld loopt de dodentol aan Palestijnse zijde dramatisch op – wat als een verdedigingsoffensief tegen Hamas-aanslagen op Israëls territoriale integriteit wordt voorgesteld heeft inmiddels honderden onschuldige slachtoffers gemaakt. Zonder de Israëlische slachtoffers te vergeten, kunnen wij als organisatie die menselijke waardigheid verdedigt en vast gelooft in de meerwaarde van een tolerante, diverse samenleving, niet anders dan het buitensporige Israëlische geweld veroordelen. Wij vragen de Belgische en Europese diplomatie om een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is met alle nodige middelen te bewerkstelligen.


Klachten over dienst bevolking

Wie inspiratie zoekt voor een sitcom of een huilerige film zal die zeker vinden in het laatste rapport van de Gentse ombudsvrouw. Mensen die van het kastje naar de muur worden gestuurd, treurige verhalen over botte ambtenaren, persoonsverwisselingen en doorgeknipte identiteitskaarten, je vindt het er allemaal. Met sommige verhalen zou je je een breuk lachen, maar je weet dat het voor de briefschrijvers bittere ernst is.
OmbudsdienstVan alle klachten gaan er 50 over de dienst bevolking, minstens een derde daarvan heeft te maken met het onthaal van nieuwkomers. Mensen die van het ene loket naar het andere gestuurd worden, en dan uiteindelijk buiten staan met meer vragen dan ze van tevoren hadden. Bijvoorbeeld het verhaal van de vrouw die "aan het loket begreep dat er iets grondig mis was met de aanvraag, terwijl in werkelijkheid de aanvraag liep zoals het hoorde".
Helaas zijn er ook minder onschuldige verhalen over mensen die botweg bevooroordeeld behandeld worden (vooral bij de dienst Huwelijken). Dit probleem is bij andere, welmenende ambtenaren bekend. 
"Het was blijkbaar niet de eerste keer dat dit zich voordeed, want de [tweede] man kon raden bij wie wij onze inschrijving hadden gedaan. ... Het moet gezegd dat deze man de moeite heeft genomen om ons alvast te informeren over de benodigde stukken, zo waren we toch niet voor niets gekomen."
Bovenal gaan de klachten in het rapport over de te trage behandeling van de dossiers; in de meeste gevallen hebben mensen zelfs begrip voor het "personeelslid in opleiding" of willen ze "onderstrepen dat ze geen klacht hebben over het bureau en de personeelsleden zelf. Die mensen zijn heel vriendelijk en hulpvaardig."  Maar de trage afhandeling leidt er
wel toe dat men tijd en geld verliest en rechten - op een uitkering, op arbeid, mutualiteit, enz, enz - niet kan laten gelden. In verschillende gevallen raken mensen gevangen tussen twee administraties waardoor hun leven op papier onmogelijk wordt.
Uit het rapport blijkt dat deze problemen te maken hebben met personeelstekorten. "De inschrijving gebeurde laat omdat de de dienst onderbemand is om de grote vraag aan inschrijvingen van vreemdelingen op te vangen.", schrijft de ombudsvrouw dan. Op verschillende plaatsen zijn er dan ook aanbeveling om meer personeel aan te werven. 
Dit personeelstekort is een oud zeer. Het zorgt er niet alleen voor dat de afhandeling van de dossiers soms te lang duurt, het maakt ook dat de ontvangsthal van het Zuid dagelijks overvol zit, en dat nieuwkomers vaak uren moeten wachten (terwijl
Belgen aan de andere kant na een kwartiertje met hun nieuwe kaart buitenwandelen). Ook bij de formeel ongegronde dossiers zijn er verschillende waar de ombudsvrouw te maken krijgt met klachten over wachttijden en vertragingen.
Het rapport belooft dat er binnenkort ambtenaren bijkomen. In afwachting van beterschap kunnen wij in elk geval de lectuur van dit rapport aanbevelen - al was het maar omdat de situaties voor de meeste van ons zo herkenbaar zijn. Bovendien moeten we ook de ombudsdienst aanbevelen: iedereen kan er terecht en meestal krijg je nog gelijk ook!
Contactgegevens en meer informatie over de ombudsdienst vind je hier.

Activiteiten van FZO-VL
 
uitnodigingNieuwjaarsrecepties

Dit jaar heeft FZO-VL de eer u uit te nodigen voor twee nieuwjaarsrecepties.
Naast de traditionele receptie in Gent, heten we jullie dit jaar voor de eerste maal welkom in Brussel om het glas te heffen op het nieuwe jaar.
We verwachten jullie op beide recepties vanaf 19u30, in Brussel op 15 januari in De Kattepoel, Rogierlaan 214, 1030 Brussel;
In Gent op 19 januari in De Centrale, Kraankindersstraat 2, 9000 Gent.
Jullie kunnen de uitnodigingen voor elke receptie ook vinden op onze website: Brussel Gent

Istanbul Ekspres

 V
an 16 tot 24 januari organiseren De Centrale en Vooruit in Gent, samen met onder andere FZO-VL, Istanbul ekspres, een festival met "muziek, film, expo en gastronomie uit de Metropool waar Oost en West elkaar ontmoeten."
espresso!"De Istanbulse muziekscene is een fascinerende melting pot van stijlen en genres, die de stad meer dan uniek maakt. In de straten hoor je een mengelmoes van klanken; gaande van klassiek, folk en zigeunermuziek tot pop, hardrock, hiphop en jazz.
Aan de hand van een gevarieerd concert- en filmprogramma, een boeiende fototentoonstelling en verrukkelijke Turkse gastronomie word je een weeklang meegevoerd op het ritme van de Istanbul Ekspres!
"
Zo krijg je op 24 januari een avond waar de Turkse hiphop van jonge ster Ayben naadloos versmelt met de folk-fusion van Orient Expressions - meer info over dit concert hier

Het programma-overzicht vind je op de website van Vooruit (ook Turks) en de website van De Centralelevee du nouvel an
Activiteiten van leden

Basi Bo Moko: 31 januari: Nieuwjaarsreceptie

De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van Basi Bo Moko is tegelijk een gelegenheid om het nieuwste project van deze vereniging, een naaiatelier in Kinshasa voor te stellen.
U bent welkom vanaf 19u, op het adres Claragoed 4 te Gentbrugge. Reservatie is gewenst (0473 28 73 34)
Meer info over het project in Kinshasa vind u hierActiviteiten van derden

Stad Gent
: 11 januari: Nieuwjaarsreceptie op het Sint-Baafsplein van 11 tot 13 uur.
Zondag 11 januari van 11 tot 13 uur zijn alle Gentenaars welkom op het Sint-Baafsplein om samen met de leden van het schepencollege te klinken op het nieuwe jaar.
Traditiegetrouw organiseert de Dienst Feestelijkheden de nieuwjaarsdrink op het Sint-Baafsplein. Iedereen wordt uitgenodigd om samen met de leden van het schepencollege gratis te drinken op het nieuwe jaar.
Zoals elk jaar is het een hartelijk en gezellig samenzijn van Gentse bewoners, stadspersoneel en politici.

Man leest evacuatie-oproep
Verschillende organisaties: 11 januari: Nationale Manifestatie - Stop de slachting in Gaza
Om 14u vertrekt de manifestatie aan het Zuidstation te Brussel; ze eindigt om 17 uur aan het Noordstation.

De betoging heeft volgende eisen:
  • Het stilzwijgen doodt
  • Stop het embargo tegen de Palestijnen
  • Stop het geweld tegen alle burgers
  • Stop de straffeloosheid
  • Opschorting van de akkoorden EU-Israël

De lijst van organisatoren/ondertekenaars vind je hier (vakbonden, Noord-Zuid-organisaties, allochtoon middenveld, vredesbeweging, ...)